Voorwaarden

ARTIKEL 1 : ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Installatiekoopjes hierna te noemen "de verkoper" en op alle verkoopovereenkomsten, door hem aangegaan, alsmede hieruit voortvloeiende (deel) leveranties. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op tussen verkoper en koper gemaakte jaarafspraken zonder dat voor iedere afzonderlijke hieruit voortvloeiende leverantie toepasselijkheid van deze voorwaarden behoeft te worden overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig, indien zij tussen partijen zijn overeengekomen en door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd en gelden alsdan uitsluitend voor de leverantie waarvoor deze afwijkingen zijn overeengekomen. Mededelingen, bruto adviesprijzen, cijfermatige gegevens en tekeningen in publicaties, drukwerken en dergelijke zijn voor de verkoper niet bindend.

ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Mondelinge opdrachten, afspraken, toezeggingen, aanbiedingen, opgaven, aanbiedingen op onze site(s) en dergelijke, alsmede wijzigingen in een en ander, binden de verkoper niet, indien de verkoper deze niet schriftelijk heeft bevestigd. Iedere aanbieding is als één geheel te beschouwen. Alle schriftelijke aanbiedingen zijn gedurende dertig dagen geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Vergissingen, druk- en schrijffouten kunnen steeds gecorrigeerd worden. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper de gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van de aanbieding enig voorbehoud wordt gemaakt of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de koper c.q. opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht hiermede in te stemmen. Wanneer de koper aan de verkoper schriftelijk een opdracht verstrekt dan wel schriftelijk een order plaatst, welke niet is voorafgegaan door een schriftelijke aanbieding, is de verkoper eerst gehouden tot uitvoering c.q. levering overeenkomstig de opdracht c.q. order nadat hij deze opdracht c.q. order schriftelijk heeft bevestigd. Op basis van met de koper gemaakte jaarafspraken, kunnen opdrachten omtrent (deel)leveranties door de koper mondeling of schriftelijk, dan wel middels onze webshop, aan verkoper worden verstrekt. De overeenkomst omtrent een (deel)leverantie komt alsdan tot stand zodra de verkoper hieraan uitvoering geeft. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst te maken aanvullingen en/of afwijkende bedingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

 ARTIKEL 3 : PRIJS

De prijs van de zaken is inclusief BTW en eventuele andere rechten en belastingen. De in de aanbieding of de jaarafspraken genoemde verkoopprijs c.q. prijzen is c.q. zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. In geval van verhoging van een of ander is de verkoper gerechtigd de aangeboden verkoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden. 

ARTIKEL 4 : LEVERINGSTIJDEN

De leveringstijden worden steeds bij benadering opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij vertraging in de levering dient de verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een termijn van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te presteren. Indien de verkoper in verzuim is tijdig te leveren, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verkoper op enige wijze aansprakelijk is voor de ten gevolge hiervan ontstane schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door de vertraging in de levering mocht ontstaan. 

ARTIKEL 5 : AFLEVERING, OVERGANG VAN RISICO

De levering van de zaken geschiedt af ons magazijn. De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren en voor het betreffende gedeelte volledige betaling te verlangen. Het risico van de zaken gaat op de koper over, zodra de zaken op de plaats van bestemming uit het middel van transport zijn geladen. De koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien de koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten voor behoud voor rekening van de koper. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van de verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Zodra aflevering heeft plaatsgevonden, draagt de koper het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde producten. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper. 

ARTIKEL 6 : BETALING

Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn zoals genoemd na datum van de factuur. In het geval geen termijn genoemd geldt de termijn van acht dagen na datum van de factuur. Voornoemde termijn is een vervaltermijn, zodat de koper onmiddellijk in verzuim is indien niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling is de koper, met ingang van de datum waarop hij in verzuim is, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de basis financieringsrente van de Europese Centrale Bank plus 7 procent, waarbij de maand op dertig dagen en het jaar op driehonderdzestig dagen gesteld worden. Gekeken wordt naar de meest recente herfinancieringrente welke voor de eerste dag van het betreffende halfjaar is vastgesteld. De aldus berekende wettelijke rente geldt voor de duur van een half jaar. Daarna wordt de wettelijke rente vastgesteld op basis van de nieuwe basis financieringsrente. Bij overschrijding van de wettelijke of afgesproken termijn wordt de rente automatisch, dus zonder aanmaning of ingebrekestelling, verschuldigd. Alsdan uit de verkoper gerechtigd zijn prestaties, voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding in geval van gedeeltelijke ontbinding minimaal gelijk is aan 40% van de tegenwaarde van het nu niet meer uit te voeren gedeelte van de overeenkomst. Kosten, verbonden aan de incassering van de vordering, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,00. De verkoper is steeds gerechtigd om, indien hij daartoe aanleiding vindt, contante betaling bij aflevering of, alvorens te leveren, vooruitbetaling dan wel garantie voor de nakoming van de betalingsverplichting te verlangen. De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde) vordering op de verkoper met het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen, dan wel zijn betalingsverplichting op te schoten om welke reden dan ook. Niettegenstaande een aanwijzing van de koper, is de verkoper gerechtigd van hem ontvangen betalingen toe te rekenen aan iedere nog openstaande factuur (inclusief rente en kosten). In beginsel wordt op de oudste factuur afgeboekt.

ARTIKEL 7 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt zich het eigendom van de afgeleverde zaken voor totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de verkoper heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van eventuele vorderingen van de verkoper wegens tekortkomingen van de koper in de nakoming van de overeenkomst. Zolang op de afgeleverde zaken eigendomsvoorbehoud rust, is de koper niet bevoegd deze te verpanden of anderszins te bezwaren. Evenwel is de koper bevoegd de afgeleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, mits de koper eveneens eigendomsvoorbehoud bedingt. Onverminderd de overige aan de verkoper toekomende rechten, is de verkoper onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen. Aan de verkoper en zijn personeel komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein of pand van de koper te betreden en zich het feitelijk bezit van de zaken te verschaffen.

ARTIKEL 8 : GARANTIE, RECLAME EN RETOURZENDINGEN 

Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten schriftelijk en behoorlijk omschreven bij de directie van verkoper te zijn ingediend, binnen de hieronder telkens vermelde reclametermijn. Reclame wordt slechts in behandeling genomen, indien de koper de verkoper alle noodzakelijke inlichtingen verschaft en de verkoper in de gelegenheid wordt gesteld om onbelemmerd alle noodzakelijk geachte onderzoeken te verrichten of te doen verrichten. De koper is verplicht direct bij inontvangstneming de afgeleverde zaken, alsmede de verpakking hiervan, te controleren op zichtbare gebreken. Voor reclames betreffende waarneembare gebreken geldt een reclametermijn van tien dagen na datum van aflevering. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien de koper bewijst dat de zaken onder protest zijn ontvangen. Dit bewijs kan slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het ontvangstbewijs. De verkoper is slechts gehouden de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel de met de gebrekkige zaken corresponderende koopprijs, exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer en eventuele andere bijkomstige kosten terug te geven, zulks ter keuze van de verkoper. Voor reclames omtrent afwijkingen in de geleverde hoeveelheid zaken, geldt een reclametermijn van tien dagen na datum aflevering. De verkoper is slechts gehouden de ontbrekende zaken af te leveren ofwel bij de eerstvolgende leverantie, ofwel binnen een daartoe overeen te komen redelijke termijn. Gelet op het gevarieerde productassortiment van de verkoper, alsmede de diverse doelgroepen waarvoor deze producten bestemd zijn, wordt voor wat betreft de gegeven garantie een onderscheid in de navolgende categorieën gemaakt: “A”. producten bestemd voor gebruik door een consument of producten waarvan de aan de koper berekende prijs per eenheid niet meer dan EUR 10,00 netto bedraagt; “B”. producten bestemd voor bedrijfsmatig gebruik of producten waar van de aan de koper berekende prijs per eenheid meer dan EUR 10,00 netto bedraagt. Categorie “A” Voor deze producten wordt geen enkele garantie gegeven, dat de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij sprake is van een kennelijke fabricage of materiaalfout. Van een kennelijke fabricage of materiaalfout is sprake, indien meer dan 15% van de per zending afgeleverde zaken van een zelfde product binnen twee jaar na aflevering gebrekkig of ondeugdelijk blijken te zijn. Indien met de koper jaarafspraken zijn gemaakt, geldt een percentage van 10% van de op jaarbasis afgeleverde hoeveelheid zaken van een zelfde product. Voor reclames op grond van kennelijke fabricagefouten geldt een reclametermijn van tien dagen nadat de koper overschrijding van dit percentage heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. Categorie “B” Voor deze producten garandeert de verkoper dat de afgeleverde zaken aan de overeenkomst zullen beantwoorden, gedurende de overeengekomen of op de verpakking vermelde garantietermijn, zij het dat de volgende afwijkingen uitdrukkelijk zijn toegestaan: - geringe afwijking in de samenstelling of verpakking, indien en voor zover hiermede geen afbreuk wordt gedaan aan de bruikbaarheid: - technische onvermijdelijke afwijkingen in de kwaliteit. Voor reclames omtrent tekortkomingen geldt een reclametermijn van tien dagen nadat de koper de tekortkomingen heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de gegeven garantie, zoals genoemd onder punt 6 en 7 is beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van de gebrekkige of ondeugdelijke zaken, dan wel teruggave van de hiermee corresponderende koopprijs, exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer en eventuele andere bijkomstige kosten, zulks ter beoordeling van de verkoper. Geen garantie geldt: “A” indien de koper de afgeleverde zaken niet op de juiste wijze heeft op- geslagen, gebruikt of behandeld; “B” indien de zaken door de koper en/of derden zijn bestemd voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst niet is voorzien; “C” indien de zaken zijn gebruikt zonder daarbij de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van overheidswege en/of door verkoper gegeven, in acht te nemen. De koper is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, behoudens indien de verkoper in verzuim is zijn verplichtingen uit hoofde van het onder punt 3, 4 of 8 van dit artikel bepaalde na te komen. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade is beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag van de onderliggende overeenkomst. Daar wij zeer scherpe prijzen hanteren worden bij zendingen op zicht geen verzendkosten vergoed danwel terug betaald. Ook de door verkoper gemaakte verzendkosten worden in mindering gebracht van het totaal bedrag.

 ARTIKEL 9 : PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

 Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade door de koper of derden geleden, indien : “A”. de koper de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen welke van overheidswege en/of door de verkoper bij de zaken worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden mededeelt of overhandigt; “B”.de koper het gebruik dat wat van de zaken kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden de zaken aanwenden voor andere doeleinden dan aangegeven of bestemmen voor een gebruik wat niet bij de overeenkomst is voorzien. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens montage, demontage, reparatie, etc. van de geleverde zaken mocht ontstaan. De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade waarvoor de verkoper geen aansprakelijkheid heeft aanvaard. Alle claims wegens toegebrachte schade dienen op straffe van verval van rechten binnen veertien dagen nadat zij zijn ontstaan bij aangetekende brief rechtstreeks aan de verkoper kenbaar te zijn gemaakt, ook al zijn de claims nog niet in volle omvang bekend dan wel zijn de daarmede gemoeide bedragen nog niet berekend.

ARTIKEL 10 : AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN ONZE WEBSHOP

Uitgesloten is alle aansprakelijkheid ontstaan door het niet kunnen aanbieden of verkopen van de aangeboden goederen. In geen enkel geval zal verkoper aansprakelijk gesteld kunnen worden voor winstderving.

ARTIKEL 10A : AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN ONZE SOFTWARE

Verkoper sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade welke ontstaan is door het gebruik van of enige verhindering tot gebruik van alle ter beschikking gestelde softwarepakketten, zoals schadevergoeding door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of ieder ander geldelijk verlies. Deze bepalingen zijn geldig totdat deze te niet gedaan zijn. U kunt deze bepalingen ten allen tijden te niet doen, door de door verkoper verstrekte programma’s en alle kopieën hiervan te vernietigen. U gaat met het te niet doen akkoord door het verstrekte programma tezamen met alle kopieën te vernietigen.

ARTIKEL 11 : OVERMACHT

Iedere termijn waarop de verkoper zijn verplichtingen moet nakomen, wordt verlengd met de periode waarin hij door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid of oorzaak ten gevolge waarvan tekortkoming in de nakoming de verkoper niet kan worden toegerekend of ten gevolge waarvan nakoming in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd, zoals onder meer: brand, sabotage, staking, stiptheidsacties, oorlogsgevaar, oorlog, staat van beleg, oproer, overstroming, ijsgang, oponthoud of stagnatie van vervoer, oponthoud of verhindering door overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering door een of meer toeleveranciers, alsmede alle overige omstandigheden en oorzaken buiten verkopers schuld- en/of risicosfeer gelegen. Indien door overmacht de verkoper gedurende meer dan drie maanden zijn verplichtingen niet heeft kunnen nakomen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden. 

 ARTIKEL 12 : ONTBINDING

 De verkoper is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Op de koper rust de verplichting de curator of bewindvoerder van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden terstond in kennis te stellen. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 

ARTIKEL 13 : TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Alle aanbiedingen, overeenkomsten of jaarafspraken worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere Rechter aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank.